Фойдаланиш шартлари

Prospectuz.com сайтидан фойдаланиш шартлари

 

1. Кириш

Мазкур веб-сайтдан ва Prospectuz.com такдим этаетган хизматлардан фойдаланаетганингиз куйида келтириладиган сайтдан фойдаланиш шартларига розилик билдирганлигингизга гувохлик беради. Агар бошка шартлар курсатилмаган такдирда, Сиз ушбу шартларга рози эканлигингизни сайтдан фойдаланаетганлигингиз ва унда руйхатдан утаетганингизда розилик билдирганингиз билан курсатиб утасиз. Ушбу Битимда Prospectuz Prospectuz DGTAL Ltd. компаниясининг махсулоти ва таъминловчиси хисобланади.

Ушбу шарт ва коидалар, шунингдек Махфийлик сиесати (умумлаштирилганда Фойдаланиш шартлари) prospectuz.com дан текин фойдаланиш сифатида Сиз ва бизнинг уртамиздаги Битимни шакллантиради ва Prospectuz га нисбатан аввал тузилган барча Битим ва Шартномаларни урнини босади. Агар руйхатдан утиш бланкасида Сизнинг эмас компаниянгизнинг номи езилган булса, Битим Сиз билан эмас компания билан тузилган хисобланади, шунга мувофик агар контекст Сизга йуналтирилмаган булса, ушбу Фойдаланиш шартлари Сиз курсатиб утган компанияга нисбатан таъсир килади. Биз томондан такдим этилаетган махсулот/хизматлар учун тулов ушбу Битим предмети хисобланади. Агар мазкур Битимга узгартиришлар киритилса Сизга prospectuz.com сайтининг асосий сахифасида хабар берамиз.  

Резюме: Сайтимиздан фойдаланган холда Сиз Битимда келтирилганларга розилик берасиз.

 

2. Prospectuz маълумотлари аник ва хаммабоп 

Prospectuz.com 24 соат давомида хеч кандай узулишларсиз амалда булишига интиламиз. Бирок, Prospectuz фаолиятини истаган вактда вактинчаликка тухтатиб куйиш ва айрим сахифаларига ва барча булимларига огохлантиришсиз кириш ваколатини тухтатиб куйиш хукукини колдирамиз. Prospectuz умумий маълумотли сервис хисобланади. Сизга чалгитиши мумкин булган маълумотларни такдим этмасликка харакат киламиз, лекин сайтдаги маълумотлар чалгитиши мумкин эмаслигига, тугри еки долзарб эмаслигига тулалигача кафолат бера олмаймиз.

Резюме: фаолиятини вактинчага тухтатиб туриши мумкин ва ундаги еки у оркали берилган маълумотлар аник ват угри булмасликлари мумкин.

  

3. Prospectuz.com сайтидан фойдаланиш

Prospectuz шахсий ва нотижорат фойдаланишингиз учун ишлаб чикилган. Уни бошка максадларингизда ишлатишингиз мумкин эмас. Амалдаги конунда курсатилганлар мустасно. Prospectuz.com еки ундаги хар кандай материал ва маълумотларни еки унинг структураси, услуби ва сайтнинг дастурли кодини бизнинг розилигиммизсиз кучириш, утказиш, нашр килиш, лицензиялаш ва сотиш мумкин эмас. Агар розилик олмокчи булсангиз куйидаги манзилга юборишингиз мумкин: help@prospectuz.com

Резюме: Prospectuz маълумотларидан бизнинг рухсатиммизсиз фойдаланишингиз мумкин эмас

 

4. Сизнинг мажбуриятларингиз

Сиз prospectuz.com ни факат конуний максадда ишлатишга ва хар кандай Сиз такдим этадиган еки мазкур сайтнинг кисми буладиган маълумотлар аник ва тугри эканлагига, шунингдек ушбу маълумотлар хеч кандай муаллифлик хукуки еки савдо белгисига зид эмаслигига розилик берасиз, акс холда бошка хар кандай махфийлик, ошкоралик, шахсий еки руйхатдан утган, утмаган ва бошка хукуклар номакул, тухматдан иборат, куфроний деб хисобланади. Бизни ушбу Битим бандларини Сиз томондан бузиш билан боглик хар кандай низолардан, суд можароларидан, зарарлардан, мажбурият ва суд харажатлари билан бирга бошка чикимлардан озод килишга розилик билдирасиз. Бошка фойдаланувчи томонидан киритилган маълумотлар еки бошка хиссаларга хеч кандай кафолат бера олмаймиз, Prospectuz дан кабул килаетган бирор бир маълумотга Сиз узингиз огохлик билан карашингиз лозим

Мазкур веб-сайт таркибида Бизга тегишли еки Биз томондан лицензияланган маълумотлар мавжуд. У дизайн, верстка, куриниш ва графикаларни уз учига олади ва шу билан чекланиб колмайди. Мазкур Битим кисми хисобланадиган хар кандай тасвир агар муаллифлик хукуки билан химояланмаган булса у такикиланади.

Сайт мулки хисобланмаган еки лицензияланмаган веб-сайтда курсатилган барча савдо белгилари сайт томонидан тан олинганлардир.

Ушбу сайтдан санкциясиз фойдаланиш зарарни ундириш жавобгарлигига еки жиноий ишга олиб келиши мумкин.

Резюме: Сахих муълумотларни такдим этишга ва prospectuz.com дан факат конуний максадда фойдаланишга розилик билдирасиз.

  

5. Ишоралар

Prospectuz да бошка сайтларга йуналтирилган ишоралар мавжуд. Бурилган сайтлар ва биздаги ишоралар амалдалигига хеч кандай кафолат бермаймиз. Агар Prospectuz.com билан богланишни истасангиз куйидаги ишорага босинг: http://www.prospectuz.com. Ишоралар хакида куйидаги ишора ердамида янада купрок билсангиз булади: help@prospectuz.com

Резюме: Биз бошка веб-сайтларга йуналтирилган ишоралардан фойдаланишиммиз мумкин, лекин фойдаланилаетган маълумотлар хавфсизлигига жавоб бермаймиз.

 

6. Маълумотлар химояси

Сиз электрон манзил ва алока қилиш мумкин бўлган маълумотларни аник ва хакикийлигига жавобгарсиз ва улар ўзгарганлиги ҳақида бизга хабар берасиз. Бироқ, Сиз танишмоқчи бўлган бошқа фойдаланувчиларнинг маълумотлари тўгри ва аниқлигига биз жавоб бермаймиз. Буюк Британиянинг маълумотлар Ҳимояси ҳақидаги қонунга мувофиқ қоидаларга риоя қиламиз. Сизнинг махфий маълумотларингиздан қай тарзда фойдаланишимиз Махфийлик сиесатида таърифланган, у ҳақида сайтимиз Махфийлик сиесатида билиб олишингиз мумкин.

 

7. Фойдаланувчи профили текшируви

Сайтда муваффақиятли рўйхатдан ўтиш 2 босқичда амалга оширилади:

1. Рўйхатдан ўтаетганингизда тугри ва аник электрон манзил юборганингизга амин бўлиш мақсадида Сиз кўрсатиб ўтган манзилга профилни тасдиқлаш учун хабар юборилади.

2. Профилингизни фаоллаштириш маъмурият томонидан амалга оширилади. Бу қабул қилинган барча маълумотларнинг хавфсизлигини таъминлайди

*Тақдим этилган маълумотлар аниқ ва ҳақиқий бўлишлари лозим. Агар Сиз тақдим этганмаълумотлар етарли ва ҳақиқий эмас бўлса еки маъмурият томонидан маълумотларингиз нотўғри ва ҳақиқий эмаслигига жиддий асоси бўлса Сизни рўйхатдан ўтишингизни ва сайтдан фойдаланашингизни тўхтатамиз еки бекор қиламиз.

7.1 Агар профилингизда экстремистик, террористик, порнографик, зулм ўтказувчи еки Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида ва Ҳалқаро ҳуқуқий нормаларда ман қилинган бошқа йўналишлардаги маълумотларни аниқланса, маъмурият ҳеч қандай огоҳлантиришсиз Сизни профилингизни ўчириб ташлайди.

7.2 Маъмурият Фойдаланувчи томонидан нашр қилинган қоидани бузувчи ҳар қандай маълумотлар, жумладан турли хил ошкора ёзилган изоҳлар, форумда нашр қилинган маълумотларни ҳеч қандай огоҳлантиришсиз еки тушунтиришларсиз ўзгартириш, ўчириш, амалини тўхтатиш еки барча ва айрим бўлимларга, Сайт сервисларига ваколатни чеклаш ҳуқуқига эгадир ва шу орқали Фойдаланувчи профилига етказилган зарар учун жавоб бермайди.

7.3 Агар фойдаланувчи ҳаракатларида мазкур битим қоидалари бузилганлиги аниқланса маъмурият фойдаланувчи профилини ўчириш еки вақтинчага тўхтатиш, Сайтнинг ҳар қандай сервисига ваколатни чеклаш еки тўхтатиш ҳуқуқига эгадир.

Резюме: Сизнинг профилингиз Маъмурият томонидан ўчириб ташланиши мумкин, агар мазмунида ҳар қандай номақул маълумотлар аниқланса. Биз фақатгина Сайтдан фойдаланиш шартларида кўрсатилган шартларни тан оламиз.

 

8. Интеллектуал мулк

Prospectuz нинг структура ва услуби, ундаги материал ва маълумотлар муаллифлик ҳуқуқи ва бошқа интеллектуал мулк ҳуқуқлари билан ҳимояланган ва Сиз улардан фойдаланишингиз мумкин эмас, сайтдан фойдаланиш Қоидаларида келишилганлар бундан мустасно. Prospectuz.com Prospectuz DGTAL Ltd. нинг савдо белгиси сифатида рўйхатдан ўтган.

 

9. Бизнинг масъулиятимиз

Prospectuz нинг ахамиятли қисмлари бепул бўлгани ва у қисмларга киришга еки кўришга барчага ваколат берилгани учун мазкур қоидалар профилингиз хавфсизлигини ўз бўйнимизга олмаслигимизни билдиради. Агар ҳар қандай кечиктиришлар еки бирор бир мажбурият бажарилмаслиги бизга боғлиқ бўлмаган сабаблар туфайли содир бўлса, биз бу шартлар бажарилмаслиги, жумладан чекловлар ва маълумотни блоклаш жавобгарлигини ўз бўйнимизга олмаймиз.

Биз бундан кейин тақдим этиладиган ва кўрсатиладиган шартлар, кафолатлар еки мазкур Битимда ва қонунда кўрсатилган кафолатлар, шартлар еки бошқа қоидалардан мустасно бўлган ушбу мақсадга ва оқилона фойдаланишга тегишли бўлган бошқа қоидалардан бош тортамиз.

Биз барча мазкур Битимда кўрсатилмаган мажбуриятлардан бош тортамиз ва prospectuz.com сайтидан фойдаланишнинг мазкур Шартларига мувофиқ содир этилган қоидабузарликлар (жумладан бепарволик) оқибатида вужудга келган ҳеч қандай келишувларга жавобгар эмасмиз, айнан:

1. Билвосита, бевосита еки махсус зарарлар;

2. Ишга оид муносабатларни йўқотиш ва обрўга путр етказишлар;

3. Ҳар қандай иқтисодий йўқотишлар (жумладан, даромад, фойда, шартнома, ишга оид еки кутилаетган жамғармани қўлдан бой бериш кабилар).

Бизнинг шартномадаги максимал жавобгарлигимиз – бу £50гача чекланиши лозим бўлган prospectuz.com дан Фойдаланиш Қоидаларига мувофиқ вужудга келадиган қоидабузарликлар (жумладан, бепарволик). Битимнинг бошқа ҳолатларига қарамасдан, Биз Сизнинг олдингизда лаёқатсизлигимиз туфайли содир бўлган ўлим ва ҳар қандай тан жарохатларига жавобгармиз. Мазкур ҳолатда Буюк Британиянинг Истеъмолчиларни ҳимоя қилиш қонунининг 41-бўлими, 1-қисмига мувофиқ жавобгарлик вужудга келади.

Резюме: Ҳар қандай нотўғри маълумот блокланиши мумкин. Сайтдан фойдаланиш шартларида баён қилинганлардан ташқари, ҳар қандай тасдиқдан бош тортамиз.

 

10. Кичик хабар

Ушбу Битимни истаган томон, истаган вақтда тўхтатиши мумкин. Мазкур Сайтдан фойдаланиш шартларига мувофиқ Сиз бизнинг ёзма розилигимизсиз бирор бир ҳуқуқларингиздан бирини учинчи томонга бера олмайсиз еки бирор бир мажбуриятингизни юклатолмайсиз. Агар ушбу Битимнинг бирор бир қоидасини бажаролмасак, ушбу мазкур қоидани кейинроқ бажаришга тўсиқ бўла олмайди(ёки шунга ўхшаш бошқа холатларда). Фойдаланиш шартлардан ҳеч нарса ҳар қандай учинчи томонга фойда келтирмаслиги лозим ва мазкур Битимнинг бирор бир бандини бажариш хуқуқига эга эмас. Ушбу Битим инглиз тилида назорат қилинади ва Фойдаланиш шартлари билан боғлиқ ҳар қандай низолар Англия суди томонидан тартибга солинади. Мазкур Битимда ҳеч нарса Сизнинг истеъмол ҳуқуқингизга ўз таъсирини ўтказмайди.  

Резюме: Биз мазкур қоидалардан фойдаланишни истаган вақтимизда тўхтатишимих мумкин, лекин ҳеч ким қонуни ўз хоҳишига биноан ўзгартира олмайди.

 

11. Даъволар

Агар Сиз интеллектуал еки бошқа ҳуқуқингиз бузалетган деб ўйлаетган бўлсангиз, prospectuz.com дан еки хизматимизнинг бошқа жихатларидан норози бўлсангиз Биз билан қуйидаги электрон манзили орқали боғланинг: help@prospectuz.com"Сиз мазкур веб-сайтдан фойдаланяпсиз ва ундан фойдаланиш жараенида вужудга келадиган ҳар қандай низолар Буюк Британия ва Ўзбекистон Репсубликаси қонунлари асосида кўриб чиқилади.

Резюме: Агар Сиз бирор ҳолатдан норози бўлсангиз Биз билан боғланинг